Rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đến chủ đề tìm trường ĐH tại Nhật Bản và các chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh, ECHIGO dựa vào dữ liệu cung cấp từ Bộ Giáo Dục Nhật Bản, cập nhật đến tháng 3/2018 gồm có các trường Đại Học và các ngành học [bậc cử nhân] như sau:

Nhóm các trường ĐH Công Lập:

Tohoku UniversityDept. of Mechanical and Aerospace Engineering
Tohoku UniversityDept. of Applied Biosciences
Tohoku UniversityDept. of Chemistry
Yokohama National UniversityYOKOHAMA Creative-City Studies Program
University of TsukubaCollege of Social Sciences
University of TsukubaCollege of International Studies
University of TsukubaCollege of Biological Sciences
University of TsukubaCollege of Agro-Biological Resource Sciences
University of TsukubaCollege of Geoscience
University of TsukubaCollege of Biological Sciences
University of TsukubaCollege of Agro-Biological Resource Sciences
University of TsukubaCollege of Geoscience
University of TsukubaSchool of Medical Sciences
The University of TokyoInternational Program on Japan in East Asia
The University of TokyoInternational Program on Environmental Sciences
The University of TokyoDept. of Chemistry
Tokyo Institute of TechnologyGlobal Scientists and Engineers Program at the Dept. of Transdisciplinary Science and Engineering
Nagoya UniversityJapan-In-Asia Cultural Studies Program (G30)
Nagoya UniversityJapan-In-Asia Cultural Studies Program (G30)
Nagoya UniversityJapan-In-Asia Cultural Studies Program (G30)
Nagoya UniversitySocial Sciences Program (G30)
Nagoya UniversitySocial Sciences Program (G30)
Nagoya UniversitySocial Sciences Program (G30)
Nagoya UniversityChemistry Program (G30)
Nagoya UniversityBiological Science Program (G30)
Nagoya UniversityFundamental and Applied Physics Program (G30)
Nagoya UniversityChemistry Program (G30)
Nagoya UniversityFundamental and Applied Physics Program (G30)
Nagoya UniversityAutomotive Engineering Program (G30)
Nagoya UniversityAutomotive Engineering Program (G30)
Nagoya UniversityBiological Science Program (G30)
Kyoto UniversityInternational Course Program of Civil Engineering
Osaka UniversityChemical Science and Engineering
Osaka UniversityDept. of Applied Chemistry
Osaka UniversityDept. of Biotechnology
Osaka UniversityHuman Sciences
Osaka UniversityDept. of Chemistry
Osaka UniversityDepartment of Biological Sciences
Hiroshima UniversityDept. of Integrated Global Studies(Admission Office Entrance Examination)(within Japan)
Hiroshima UniversityDept. of Integrated Global Studies(Admission Office Entrance Examination)(overseas)
Hiroshima UniversityDept. of Integrated Global Studies(February term)
Hiroshima UniversityDept. of Integrated Global Studies(February term)
Kyushu UniversityInternational Undergraduate Program in Electrical Engineering and Computer Science
Kyushu UniversityInternational Undergraduate Program in Applied Chemistry
Kyushu UniversityInternational Undergraduate Program in Civil Engineering
Kyushu UniversityInternational Undergraduate Program in Mechanical and Aerospace Engineering
Kyushu UniversityInternational Undergraduate Program, Dept. of Bioresource and Bioenvironment
The University of AizuDept. of Computer Science and Engineering
Akita International UniversityEnglish for Academic Purposes Program, Basic Education, Global Business Program, Global Studies Program, Teacher’s License Program, Japanese Language Education Program, Japan Studies Center (Formerly Japan Studies Program)

Nhóm các trường ĐH Tư Lập:

Yamanashi Gakuin UniversityDept. of International Liberal Arts
Tokyo International UniversityEnglish Track Program
Meikai UniversityDept. of Hospitality & Tourism Management Global Management Major
Keio UniversityDept. of Environment and Information Studies
Keio UniversityDept. of Economics
Keio UniversityDept. of Policy Management
Sophia UniversityDept. of Materials and Life Sciences(Green Science program)
Sophia UniversityDept. of Engineering and Applied Sciences(Green Engineering program)
Sophia UniversityDept. of Liberal Arts
Toyo UniversityDept. of Global Innovation Studies
Hosei UniversityDept. of Global and Interdisciplinary Studies
Hosei UniversityDept. of Business Administration
Hosei UniversityDept. of Sustainability Studies
Meiji UniversityDept. of Global Japanese Studies
Meiji Gakuin UniversityDept. of Global and Transcultural Studies
Rikkyo UniversityGlobal Liberal Arts Program
Waseda UniversitySchool of Culture, Media and Society
Waseda UniversitySchool of International Liberal Studies
Waseda UniversitySchool of Social Sciences
Waseda UniversitySchool of Political Science and Economics
Waseda UniversitySchool of Fundamental Science and Engineering
Waseda UniversitySchool of Advanced Science and Engineering
Waseda UniversitySchool of Creative Science and Engineering
Musashino UniversityDept. of Global Business
Soka UniversityInternational Liberal Arts
Soka UniversityEconomics
Soka UniversityBusiness Administration
Soka UniversityLaw
Soka UniversityHuman Studies
Tokyo Christian UniversityTheological Studies Dept.
Doshisha UniversityThe Institute for the Liberal Arts
Ritsumeikan UniversityGlobal Studies
Ritsumeikan UniversityAmerican University-Ritsumeikan University Joint Degree Program
Ritsumeikan UniversityInformation Science & Engineering
Ritsumeikan UniversityCommunity and Regional Policy Studies
Kwansei Gakuin UniversityDept. of International Studies
Miyazaki International CollegeFaculty of Comparative Culture
Ritsumeikan Asia Pacific UniversityDept. of Asia Pacific Studies
Ritsumeikan Asia Pacific UniversityDept. of International Management