Rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đến chủ đề tìm trường ĐH tại Nhật Bản và các chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh, ECHIGO dựa vào dữ liệu cung cấp từ Bộ Giáo Dục Nhật Bản, cập nhật đến tháng 3/2018 gồm có các trường Đại Học và các ngành học [bậc cử nhân] như sau:

Nhóm các trường ĐH Công Lập:

Tohoku University Dept. of Mechanical and Aerospace Engineering
Tohoku University Dept. of Applied Biosciences
Tohoku University Dept. of Chemistry
Yokohama National University YOKOHAMA Creative-City Studies Program
University of Tsukuba College of Social Sciences
University of Tsukuba College of International Studies
University of Tsukuba College of Biological Sciences
University of Tsukuba College of Agro-Biological Resource Sciences
University of Tsukuba College of Geoscience
University of Tsukuba College of Biological Sciences
University of Tsukuba College of Agro-Biological Resource Sciences
University of Tsukuba College of Geoscience
University of Tsukuba School of Medical Sciences
The University of Tokyo International Program on Japan in East Asia
The University of Tokyo International Program on Environmental Sciences
The University of Tokyo Dept. of Chemistry
Tokyo Institute of Technology Global Scientists and Engineers Program at the Dept. of Transdisciplinary Science and Engineering
Nagoya University Japan-In-Asia Cultural Studies Program (G30)
Nagoya University Japan-In-Asia Cultural Studies Program (G30)
Nagoya University Japan-In-Asia Cultural Studies Program (G30)
Nagoya University Social Sciences Program (G30)
Nagoya University Social Sciences Program (G30)
Nagoya University Social Sciences Program (G30)
Nagoya University Chemistry Program (G30)
Nagoya University Biological Science Program (G30)
Nagoya University Fundamental and Applied Physics Program (G30)
Nagoya University Chemistry Program (G30)
Nagoya University Fundamental and Applied Physics Program (G30)
Nagoya University Automotive Engineering Program (G30)
Nagoya University Automotive Engineering Program (G30)
Nagoya University Biological Science Program (G30)
Kyoto University International Course Program of Civil Engineering
Osaka University Chemical Science and Engineering
Osaka University Dept. of Applied Chemistry
Osaka University Dept. of Biotechnology
Osaka University Human Sciences
Osaka University Dept. of Chemistry
Osaka University Department of Biological Sciences
Hiroshima University Dept. of Integrated Global Studies(Admission Office Entrance Examination)(within Japan)
Hiroshima University Dept. of Integrated Global Studies(Admission Office Entrance Examination)(overseas)
Hiroshima University Dept. of Integrated Global Studies(February term)
Hiroshima University Dept. of Integrated Global Studies(February term)
Kyushu University International Undergraduate Program in Electrical Engineering and Computer Science
Kyushu University International Undergraduate Program in Applied Chemistry
Kyushu University International Undergraduate Program in Civil Engineering
Kyushu University International Undergraduate Program in Mechanical and Aerospace Engineering
Kyushu University International Undergraduate Program, Dept. of Bioresource and Bioenvironment
The University of Aizu Dept. of Computer Science and Engineering
Akita International University English for Academic Purposes Program, Basic Education, Global Business Program, Global Studies Program, Teacher’s License Program, Japanese Language Education Program, Japan Studies Center (Formerly Japan Studies Program)

Nhóm các trường ĐH Tư Lập:

Yamanashi Gakuin University Dept. of International Liberal Arts
Tokyo International University English Track Program
Meikai University Dept. of Hospitality & Tourism Management Global Management Major
Keio University Dept. of Environment and Information Studies
Keio University Dept. of Economics
Keio University Dept. of Policy Management
Sophia University Dept. of Materials and Life Sciences(Green Science program)
Sophia University Dept. of Engineering and Applied Sciences(Green Engineering program)
Sophia University Dept. of Liberal Arts
Toyo University Dept. of Global Innovation Studies
Hosei University Dept. of Global and Interdisciplinary Studies
Hosei University Dept. of Business Administration
Hosei University Dept. of Sustainability Studies
Meiji University Dept. of Global Japanese Studies
Meiji Gakuin University Dept. of Global and Transcultural Studies
Rikkyo University Global Liberal Arts Program
Waseda University School of Culture, Media and Society
Waseda University School of International Liberal Studies
Waseda University School of Social Sciences
Waseda University School of Political Science and Economics
Waseda University School of Fundamental Science and Engineering
Waseda University School of Advanced Science and Engineering
Waseda University School of Creative Science and Engineering
Musashino University Dept. of Global Business
Soka University International Liberal Arts
Soka University Economics
Soka University Business Administration
Soka University Law
Soka University Human Studies
Tokyo Christian University Theological Studies Dept.
Doshisha University The Institute for the Liberal Arts
Ritsumeikan University Global Studies
Ritsumeikan University American University-Ritsumeikan University Joint Degree Program
Ritsumeikan University Information Science & Engineering
Ritsumeikan University Community and Regional Policy Studies
Kwansei Gakuin University Dept. of International Studies
Miyazaki International College Faculty of Comparative Culture
Ritsumeikan Asia Pacific University Dept. of Asia Pacific Studies
Ritsumeikan Asia Pacific University Dept. of International Management