33 – Đại Học Công-Lập có đào tạo Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn

 

Danh sách các trường nhận học bổng MEXT 1 năm học Văn hóa-Tiếng Nhật:

Các đại học nhận SV HB MEXT ngành xã hội nhân văn