22– Đại Học Công-Lập có đào tạo sau đại học ngành Quan Hệ Quốc Tế:

UNIVERSITY NAME PREFECTURE
Aichi Prefectural University Aichi
Hirosaki University Aomori
Hiroshima City University Hiroshima
Hiroshima University Hiroshima
Iwate University Iwate
Kobe University Hyogo
Kyoto University Kyoto
Nagoya University Aichi
Osaka Kyoiku University Osaka
Osaka University Osaka
The University of Shiga Prefecture Shiga
The University of Shimane Shimane
The University of Tokyo Tokyo
Tokyo Institute of Technology Tokyo
Tokyo University of Foreign Studies Tokyo
University of Shizuoka Shizuoka
University of Toyama Toyama
University of the Ryukyus Okinawa
Utsunomiya University Tochigi
Yamagata University Yamagata
Yamaguchi Prefectural University Yamaguchi
Yokohama City University Kanagawa