Dành cho học sinh trường FUTABA-Chiba:

Tên lớp mô tả từng cấp học ZOOM ID ngày học giờ học
A hầu như chưa học gì cả
B đã có học nhưng chưa đậu N5
C đã đậu N5 (học hết quyển Minna 1)
D đã đậu N4 (đang học hoặc đã học hết quyển Minna 2)
E khoảng N2, N1

Thời gian bắt đầu: sẽ thông báo sau
Đăng ký:  nhập cấp độ muốn học vào danh sách bên dưới, và nhận password qua group fb.