Thời hạn nộp hồ sơ, nhận kết quả du học của 4 kỳ nhập học trong năm, như sau:

Tháng 7       : tư vấn chọn trường
Tháng 8        : hướng dẫn hồ sơ và nộp bản copy, sau ngày 1/9 học sinh công chứng hồ sơ và nộp lại văn phòng
Tháng 11 – 2: cục nhập cảnh Nhật Bản xét hồ sơ
Tháng 3       : đầu tháng nhận kết quả nhập cảnh và đóng học phí
Tháng 4       : đầu tháng nhập học

chú ý: Hạn cuối thi sơ cấp N5 tháng  9-10 trước khi hồ sơ nộp lên cục nhập cảnh tại Nhật

Tháng 12 – 1: nộp hồ sơ về Vp Echigo
Tháng 2  – 5: cục nhập cảnh Nhật Bản xét hồ sơ
Tháng 6       : đầu tháng nhận kết quả nhập cảnh và đóng học phí
Tháng 7       : đầu tháng nhập học

chú ý: Hạn cuối thi sơ cấp N5 vào tháng 2

Tháng 3 – 5: nộp hồ sơ về Vp Echigo
Tháng 6 – 8: cục nhập cảnh Nhật Bản xét hồ sơ
Tháng 9     : đầu tháng nhận kết quả nhập cảnh và đóng học phí
Tháng 10   : đầu tháng nhập học

chú ý: Hạn cuối thi sơ cấp N5 tháng 5

Tháng 7 – 8 : nộp hồ sơ về Vp Echigo
Tháng 9 – 11: cục nhập cảnh Nhật Bản xét hồ sơ
Tháng 12    : đầu tháng nhận kết quả nhập cảnh và đóng học phí
Tháng 1      : đầu tháng nhập học

chú ý: Hạn cuối thi sơ cấp N5 tháng 8

Hạn đăng ký Ngày nhận phiếu thi Ngày Thi
20/7 23/8 – thứ 6 25/08/2019 (Chủ nhật)
15/9 18/10 – thứ 6 20/10/2019 (Chủ nhật)
01/11 06/12 – thứ 6 08/12/2019 (Chủ nhật)

Địa điểm thi xem trên Phiếu báo danh dự thi.

Hạn đăng ký Ngày nhận phiếu thi Ngày Thi
14/6 12/7 – thứ 6 14/07/2019 (Chủ nhật)
22/8 20/9 – thứ 6 22/09/2019 (Chủ nhật)
17/10 15/11 – thứ 6 17/11/2019 (Chủ nhật)

Địa điểm thi xem trên Phiếu báo danh dự thi.

Trong thời gian cục nhập cảnh Nhật Bản xét hồ sơ, học sinh và người bảo lãnh cần nắm rõ các thông tin sau:

[1] Thông tin về trường

 • Tên chính xác của trường mà học sinh xin học :
 • Tên thành phố tại vị trí của trường :
 • Kỳ nhập học tháng mấy :
 • Thời gian đóng học phí :
 • Số tiền học phí 1 năm :
 • Số tiền chu cấp sinh hoạt ăn uống, thuê nhà mỗi tháng :

[2] Thông tin về người bảo lãnh chi trả học phí

 • Họ tên người bảo lãnh, có cam kết chi trả toàn bộ chi phí cho việc du học ko
 • Nghề nghiệp
 • Mô tả công việc và các nguồn thu nhập khác nếu có
 • Thu nhập năm gần nhất (triệu đồng/năm)
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế
 • Tên ngân hàng đã gởi tiết kiệm, thời gian gởi tiền vô, kỳ hạn bao nhiêu tháng
 • Số tiền học sẽ đóng 1 năm
 • Số tiền sinh hoạt phí, ăn uống, thuê nhà chu cấp mỗi tháng
 • Số tiền sinh hoạt sẽ cầm theo khi du học,
 • Những tháng sau đó sẽ chu cấp bằng cách nào (chuyển khoản vào tài khoản của con)

[3] Thông tin về học sinh (người xin du học)

 • Họ tên
 • Tên trường xin học
 • Kế hoạch, mục tiêu du học
 • Hiện tại đang đi học hay đi làm, tên trường hay tên cơ quan nơi đang làm việc
 • Quá trình học tiếng Nhật từ lúc nào, tên trung tâm, và kết quả thi N5/N4
 • Số tiền học sẽ đóng 1 năm
 • Số tiền sinh hoạt phí, ăn uống, thuê nhà chu cấp mỗi tháng
 • Thời gian làm thêm được phép ( dưới 28 giờ/tuần)