• Futaba- Phan Văn Bình (Nghệ An-anh rể bên nhật bảo lãnh)