• Futaba- Phan Minh Nhật (hs Lạc Hồng- Quảng Ngãi)